Pandor hecht veel waarde aan de privacy van onze cliënten. Wij vinden het belangrijk de cliënt inzage te geven in de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan om uw privacy te waarborgen. In deze privacy policy kunt u lezen hoe wij dat doen.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG ) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is binnen de hele Europese Unie ( EU ). Dit houdt het volgende in:

– De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– Voor de verwerking van uw persoonsgegevens zullen wij uitdrukkelijk toestemming vragen.
– We hebben organisatorische en technische maatregelen genomen, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.
– Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming.
– Wij zijn op de hoogte van uw privacyrechten en zullen u daarop wijzen en deze respecteren.

Pandor Jeugdzorg

Pandor Jeugdzorg biedt programma’s en ondersteuningen voor jongeren en gezinnen, zowel individueel als groepsgericht. Met minimale wachtlijsten.

Ouders & jongeren